06(23)365-232    Érd Felső u. 39-41       on-line időpontkérésUniverzo   Univerzo tájékoztató

       
  I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK    
       
  I.1. Elérhetőségi adatok    
  Hivatalos név: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény  
  Székhely: 2030 Érd, Felső utca 39-41.  
  Postacím 2031 Érd, Pf.: 38.  
  Telefonszám (23)365-232  
  Központi elektronikus levélcím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  A honlap URL-je: www.erdirendelo.hu  
  A területileg illetékes betegjogi képviselő neve: Megléczné Ocsenás Mária  
  Munkaidőben elérhető telefonszáma: (20) 4899 -658  
  Fogadóóra helyszíne: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.  
  Fogadóóra időpontja: előre egyeztetett időpontban  
  E-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  I.2. Szervezeti struktúra    
  A szervezeti struktúra ábrája Link: organogram  
       
  I.3. A szervezet vezetői    
  Főigazgató: Bárány Zsolt  
  Tel.: (23)365-600  
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Orvosigazgató: Dr. Vogronics Judit
 
  Tel.: (23)365-232/150-es mellék  
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Gazdasági igazgató: Betöltetlen pozíció
 
  Tel.: (23)365-232/194-es mellék  
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Intézetvezető főnővér: Fodor Károlyné  
  Tel.: (23)365-232/144-es mellék  
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  I.4. Felügyelt költségvetési szervek    
  Felügyelt költségvetési szervek Nincs ilyen szerv  
       
  I.5. Testületi szerv    
  Testületre vonatkozó információk Nem értelmezhető  
       
  I.6. Gazdálkodó szervezetek    
  A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Nincs ilyen gazdálkodó szervezet  
       
  I.7. Közalapítványok    
  A szerv által alapított közalapítványok                                                                           Nincs ilyen közalapítvány  
       
  I.8. Költségvetési szervek    
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv Nincs ilyen költségvetési szerv  
       
  I.9. Lapok    
  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap                             Nincs ilyen lap  
       
  I.10. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv    
  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat  
  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot 2030 Érd, Alsó utca 1; (23)522-300; 2031 Érd, Pf .:31  
  ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve www.erd.hu; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, tlefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus    
  levélcím), honlapjának címe                              
       
  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, htásági döntéseinek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat  
  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot 2030 Érd, Alsó utca 1; (23)522-300; 2031 Érd, Pf.: 31  
  ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv H: 8:00-18:30; K,Sz,Cs:8:00-16:30; P: 8:00-12:00.  
  ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége    
  (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje    
       
  II. TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS    
       
  II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre    
  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, Link: (alapító okirat)  
  a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Link: (SZMSZ)  
  szervezetei és működési szabályzat vagy ügyrend az Link: Házirend  
    Link: Térítési díj szabályzat  
    Link: Közbeszerzési szabályzat  
    Link: Közérdekű adatok közzététele    
       
  II.2. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás    
  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem értelmezhető  
       
  II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai    
  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem értelmezhető  
       
  II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok    
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Nem értelmezhető  
       
  II.5. Közszolgáltatások    
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások    
  megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért    
  fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Nem értelmezhető  
       
  II.6. A szerv nyilvántartásai    
  A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai    
  (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,    
  kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő    
  nyilvántartások adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött    
  és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően  
       
  II.7. Nyilvános kiadványok    
  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai Nincs ilyen kiadvány  
       
  II.8. Döntéshozatal, űlések, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok    
  A testületi szerv döntései, ülései Nem értelmezhető  
       
  II.9. Közzéteendő jogszabálytervezetek    
  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok;    
  a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések    
  a benyújtás időpontjától Nem értelmezhető  
       
  II.10. Pályázatok    
  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Nincs kiírt pályázat  
       
  II.11. Hirdetmények    
  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények,közlemények a szerv honlapján kerültek /kerülnek közzétételre  
       
  II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések    
  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,    
  ellenőrzések nyilvános megállapításai Nem értelmezhető  
       
  II.13. Közérdekű adatok igénylése    
  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően  
  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Dr. Romics László Egészégügyi Intézmény  
  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 2030 Érd Felső utca 39-41; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;2031 Érd, Pf. 38  
  Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Bárány Zsolt főigazgató  
       
  II.14. Statisztikai adatgyűjtés    
  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon    
  alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem értelmezhető  
       
  II.17. Közérdekű adatok felhasználása    
  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,    
  hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem értelmezhető  
       
  II.18. Közérdekű adatok hasznosítása    
  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája,    
  amelyekben a közfeladatott ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem értelmezhető  
       
  II.19 Közadatok újrahasznosítása    
  Közadatok újrahasznosítása Nem értelmezhető  
       
  III. GAZDÁLKODÁS    
  III.1 Költségvetések, beszámolók    
  Költségvetések 2016  
    2017  
    2018  
    2019  
    2020  
    2021  
    2022  
   
 
       
  Pénzügyi beszámolók 2016  
    2017  
    2018  
    2019  
    2020  
    2021  
    2022  
       
  Tevékenységi beszámolók (feltöltés alatt) 2016  
                                             (feltöltés alatt) 2017  
    2018  
    2019  
    2020  
    2021  
    2022  
       
  III.2. A foglalkoztatottak    
  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó 2016  
  összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és 2017  
  rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája 2018  
  és mértéke összesítve (feltöltés alatt) 2019  
    2020  
    2021  
    2022  
       
  III.3. Költségvetési támogatások    
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti    
  költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára,    
  összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok,    
  kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról    
  a kedvezményezett lemond. Nem értelmezhető  
       
  III.4. Szerződések    
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal 2016  
  történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 2017  
  árubeszerzésre, építési vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű 2018  
  jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), 2019  
  tárgya a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama (feltöltés alatt) 2020
 
    2021  
    2022  
       
  III.5. Koncessziók    
  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok    
  (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem értelmezhető  
       
  III.6. Egyéb kifizetések    
  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására    
  (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai    
  és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,    
  ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő    
  szervezet támogatására, alapítványok által ellátottt feladatokkal    
  összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem értelmezhető  
       
  III.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések    
  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nem értelmezhető  
       
  III.8. Közbeszerzés    
  Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 2016  
    2017  
    2018  
    2019  
    2020  
    2021  
    2022  
    2023  
       
       

Térkép

Bejelentkezés rendelésre

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendelés megkezdése előtt minden esetben keressék fel a kartonozót és jelentkezzenek be a főbejáratnál függetlenül attól, hogy van előjegyzett időpontjuk.